Algemene voorwaarden voor zakelijke Dienstverlening Skills4comfort


1. Definities
1. Dienstverlener: Skills4comfort, gevestigd te Braziliëlaan 7, 2051 LS Overveen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77334574.
2. Opdrachtgever: de partij voor wie de door Dienstverlener uit te voeren werkzaamheden worden verricht, hetzij bij Opdrachtgever zelf, hetzij bij derden;
3. Dienstverlening: de prestaties waartoe Dienstverlener zich verbonden heeft op grond van de Overeenkomst (of een offerte daartoe), zoals een training, workshop of adviesbegeleiding of een niet-exclusief tijdelijk gebruiksrecht voor intern gebruik (zie 7.3), die zijn dan wel worden geleverd door Dienstverlener aan Opdrachtgever, dan wel beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Dienstverlener aan Opdrachtgever, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Dienstverlener voor Opdrachtgever verricht en of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten;
4. Overeenkomst: een schriftelijke afspraak (eventueel elektronisch) tussen Dienstverlener en Opdrachtgever, waarin minimaal een globale omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, te leveren zaken of prestaties, of te verlenen rechten en een prijs zijn vastgesteld.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen Overeenkomsten en hieruit volgende Overeenkomsten, en/of rechtshandelingen van Dienstverlener ter zake Dienstverlening aan of voor Opdrachtgever.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Indien Dienstverlener de algemene voorwaarden wijzigt, worden deze toegezonden aan haar Opdrachtgevers. Wanneer een Opdrachtgever niet binnen twee weken schriftelijk tegen de wijzigingen bezwaar maakt, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Indien Opdrachtgever deze expliciet niet accepteert, dan treden partijen in overleg of verder gewerkt kan worden onder de oude voorwaarden, of dat lopende Overeenkomsten worden beëindigd.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop – en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dienstverlener en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
6. Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten. Vooral wanneer Opdrachtgever heeft ingestemd met het inzetten van een specifieke derde, is Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor deze derde.
7. Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3. Offertes

1. Offertes van Dienstverlener zijn vrijblijvend en vervallen 30 dagen na de datum van de offerte tenzij anders is aangegeven, of tenzij latere aanvaarding door Dienstverlener wordt bevestigd
2. Dienstverlener is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever, wordt bevestigd door Dienstverlener, en Dienstverlener bevestigt dat de opdracht op de door Opdrachtgever gewenste dag/tijd kan worden gerealiseerd. Indien Opdrachtgever aan Dienstverlener gelegenheid geeft tot het uitvoeren van de opdracht, wordt Opdrachtgever geacht de offerte te hebben aanvaard.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW is Dienstverlener niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding van offerte aangebrachte wijzigingen of opdelingen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door Dienstverlener zijn bevestigd.
4. In offertes van Dienstverlener genoemde levertijden en andere voor te verrichten prestaties van Dienstverlener genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Van verzuim na overschrijding van een fatale termijn kan uitsluitend sprake zijn indien Opdrachtgever expliciet en schriftelijk aangeeft dat iets een “fatale termijn” is, met uiteenzetting van de (globale) schade bij overschrijding hiervan.
5. De door Dienstverlener opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven, en een en ander in overeenstemming met de redelijkheid en de billijkheid. In rekening te brengen kosten boven 250 Euro (per kostenpost), dienen voorafgaand door Opdrachtgever expliciet te worden geaccordeerd, het mindere niet.

4. De uitvoering van de Overeenkomst
1. Dienstverlener zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij Dienstverlener aanwezige kennis. De Overeenkomst betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan alle condities waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, is voldaan. Dit betreft onder meer volledige en juiste informatieverschaffing zoals door Dienstverlener gevraagd en de beschikbaarstelling van geschikte ruimtes voor de Dienstverlening, tenzij is afgesproken dat dit niet een taak is van Opdrachtgever.
3. Dienstverlener heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van alle aanwezigen ten tijde van de Dienstverlening. Op deze grond is Dienstverlener gerechtigd om personen de toegang tot of deelname aan de Dienstverlening (verder) te weigeren, als dit de Dienstverlening ten goede komt. Dit valt onder het risico van opdrachtgever en kan op geen enkele wijze leiden tot vermindering van de betalingsplicht.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de deelnemers aan de Dienstverlening zich houden aan alle aanwijzingen of instructies die Dienstverlener eventueel vooraf aan Opdrachtgever heeft gecommuniceerd. Blijkt Opdrachtgever dit niet te hebben gedaan, dan heeft Dienstverlener het recht om de Dienstverlening op te schorten of aan te passen, waarbij Dienstverlener eventuele meerkosten in rekening mag brengen bij Opdrachtgever, overeenkomstig de redelijkheid en de billijkheid.

5. Annulering, wijziging en ontbinding van de Overeenkomst
1. Als een Overeenkomst door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd:
a) bij annulering tot de 21e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de overeengekomen som;
b) bij annulering tussen de 21e dag tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 50% van de overeengekomen som;
c) bij annulering tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de overeengekomen som;
d) bij annulering op of na de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som.
2. Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen per e-mail of schriftelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
3. Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal, vindt geen restitutie dan wel prijsverlaging plaats.
4. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst als Dienstverlener, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en krachtens de Overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
5. Als Dienstverlener aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is Dienstverlener, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Dienstverlener tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de Overeenkomst ontbinden. Dienstverlener zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6. Dienstverlener kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Dienstverlener zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
7. Bedragen die Dienstverlener heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6. Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 1 maand na de factuurdatum.
2. Betaling dient te geschieden doormiddel van overmaking ten gunste van een door Dienstverlener aan te wijzen bank- en/of girorekening.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 6.1 genoemde termijn heeft betaald, volgt een eerste aanmaning met een termijn van nog 14 dagen. Hierna (bij de laatste aanmaning ex 6.4) is Opdrachtgever naast al het overige een boete verschuldigd van 50 Euro voor de administratieve lasten.
4. Na het in 6.3 bepaalde, is Dienstverlener gerechtigd, nadat Opdrachtgever een laatste termijn is gesteld van 14 dagen om aan zijn algehele betalingsverplichting te voldoen, deze zonder nadere ingebrekestelling en sommatie in rechte te betrekken. Opdrachtgever is dan naast het overige incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15% van de betreffende factuur (of facturen) met een minimum van 500 Euro.
5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in 6.1 bepaalde termijn heeft betaald, is Dienstverlener gerechtigd een rente te berekenen van 1% per maand cumulatief, naast haar overige rechten.

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op. Daarnaast zal elke betaling door de Opdrachtgever plaatsvinden zonder enige verrekening en als eerste strekken, ongeacht de betalingsomschrijving, ter voldoening van de eventueel nog te betalen rente en incassokosten waarna het in mindering gebracht zal worden op de factuur waarvan de betalingstermijn het meest is overschreden.
7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het uitsluitend oordeel van Dienstverlener daartoe aanleiding geeft, is Dienstverlener gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld “aanvullende” zekerheid stelt in een door Dienstverlener te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet aan Dienstverlener. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Dienstverlener gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Dienstverlener uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, direct opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling hiertoe vereist is.

7. Intellectueel eigendom
1. Alle door Dienstverlener verstrekte stukken, zoals hand-outs, programma’s et cetera, allesmede alle bij de Dienstverlener gedeelde kennis, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Dienstverlener zelf bij Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande toestemming van Dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, intern verder worden verspreid of vermenigvuldigd, of ter kennis van derden gebracht, tenzij een en ander geschiedt in de uitoefening van het feitelijke werk van de deelnemers, alwaar deze kennis dient te worden ingezet.
2. Dienstverlener heeft het recht om de eigen, ten tijde van de Dienstverlening toegenomen kennis of ontwikkelde materialen voor andere doeleinden of klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. In afwijking van het in artikel 7.1 bepaalde, is het mogelijk dat Dienstverlener en Opdrachtgever overeen komen dat het Opdrachtgever tegen betaling wel is toegestaan om de intellectuele eigendom en materialen van Dienstverlener intern zelf te hergebruiken. Dit is uitsluitend toegestaan indien dit expliciet is overeengekomen. In dat geval krijgt Opdrachtgever ten aanzien van het materiaal van Dienstverlener een niet-exclusief gebruiksrecht, dat uitsluitend het recht geeft tot hergebruik van de materialen en intellectuele eigendom binnen de organisatie/onderneming van Opdrachtgever zelf. Dit gebruiksrecht is altijd beperkt tot de duur van vijf jaar, waarna een nieuwe Overeenkomst kan worden gesloten voor materialen van Dienstverlener waarin de nieuwste wetenschappelijke kennis is verwerkt. Dienstverlener hecht er grote waarde aan het gebruiksrecht tot vijf jaar te beperken, om te garanderen dat op dit vlak gewerkt wordt met relevante nieuwe wetenschappelijke inzichten.

8. Aansprakelijkheid
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Dienstverlener en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten Overeenkomst, tenzij de schade aantoonbaar het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dienstverlener.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor:
a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Dienstverlener of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever;
b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Dienstverlener ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Dienstverlener en de door Dienstverlener ingeschakelde derden voor door Opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) en tevens beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Dienstverlener terzake uitkeert.
4. Aansprakelijkheid van Dienstverlener voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. Opdrachtgever is gehouden Dienstverlener schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst tussen Dienstverlener en de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Dienstverlener.
6. Als Dienstverlener ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-) ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-) ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.
7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Dienstverlener schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan Dienstverlener verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.
9. Deelnemers aan een door Dienstverlener verleende Dienst nemen deel op eigen risico, en voor eigen verantwoordelijkheid.
10. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade gerelateerd aan de gebruikte locaties; dat is de eigenaar van de betreffende locaties.
11. Dienstverlener gaat tot het uiterste om aan Opdrachtgever en haar werknemers of andere gerelateerde personen informatie te verschaffen die juist is, en overeenstemt met de wetenschappelijke stand van zaken.
Dienstverlener kan op dit vlak echter geen enkele garantie geven en is niet aansprakelijk als achteraf blijkt dat informatie of kennis onjuist is.
12. De Dienstverlener tevens is niet aansprakelijk als de kennis/vaardigheden die Dienstverlener overdraagt anders wordt gebruikt dan overeenkomstig de instructies van Dienstverlener, als er door deelnemer/Opdrachtgever meer aan kennis/vaardigheden wordt gepretendeerd dan Dienstverlener heeft overgedragen, en/of als deelnemer/Opdrachtgever nalaat om aan te geven of als uitgangspunt te nemen dat die kennis/vaardigheden die Dienstverlener overdraagt altijd aanvullend en ondersteunend is, en nooit andersoortige medische hulp vervangt.

9. Overmacht
1. Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Dienstverlener en of derden die Dienstverlener voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.
2. In geval van overmacht is Dienstverlener gerechtigd aan Opdrachtgever een derde voor te stellen die mogelijk wel kan nakomen. Alsdan zal, afhankelijk van de afspraak, de derde door Dienstverlener dan wel opdrachtgever worden gecontracteerd. Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor schade veroorzaakt door deze derde, wanneer Opdrachtgever met deze persoon heeft ingestemd.
3. In geval van overmacht aan de zijde van Dienstverlener worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Dienstverlener langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

10. Bescherming gegevens & privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Dienstverlener kan gegevens van Opdrachtgever verwerken voor het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen), alsmede voor de (al dan niet door derden uitgevoerde) analyses van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.
3. Indien Dienstverlener in het kader van de overeengekomen Dienstverlening gegevens verkrijgt van werknemers van Opdrachtgever of andere aan Opdrachtgever gelieerde individuen, dan is Dienstverlener op geen enkele wijze gehouden deze gegevens met Opdrachtgever te delen. Het wel delen van dergelijke gegevens geschiedt uitsluitend op schriftelijke verzoek van de betrokkenen.

11. Bijzondere bepalingen van Dienstverlening
Ten aanzien van de Dienstverlening gelden nog de volgende aanvullende bepalingen:
1. Dienstverlener behoudt zich steeds het recht voor om af te wijken van de volgorde en/of de inhoud en/of van de opgegeven workshop of training.
2. In geval van overmacht aan de zijde van Dienstverlener heeft Dienstverlener het recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de Dienstverlener niet in staat is zijn of haar medewerking te verlenen of indien de afgesproken locatie of het te gebruiken materiaal niet beschikbaar is of niet voldoet aan vooraf vastgestelde condities, om welke reden dan ook.
3. Indien is overeengekomen dat Dienstverlener een Dienst op een door de Opdrachtgever aan te wijzen locatie zal verlenen, niet zijnde een locatie geregeld door Dienstverlener, dan dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte ruimte en voor voldoende en volledig geïnstalleerde apparatuur en hulpmiddelen conform de daartoe met Dienstverlener gemaakte afspraken. Bij nalatigheid met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, is Dienstverlener gerechtigd de Dienst met het hierdoor ontstane tijdsverlies in te korten dan wel de extra bestede tijd aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Het is Opdrachtgever toegestaan om in overleg met de Dienstverlener foto’s te (laten) maken, doch uitsluitend na instemming van de betrokkenen en uitsluitend indien kopieën van deze foto’s worden toegezonden aan Dienstverlener per e-mail of per post. Opdrachtgever geeft aan Dienstverlener daarmee toestemming deze foto’s (ook) te gebruiken voor promotionele of les-activiteiten.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om audio- en/of video-opnames te maken, tenzij Dienstverlener hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en er afspraken zijn gemaakt overeenkomstig artikel 7.3 (niet-exclusief vijfjarig gebruiksrecht ten aanzien van de intellectuele eigendom).

12. Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij de Dienstverlener.
2. In het geval dat er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden van toepassing zijn, geldt de volgende rangorde: 1 specifieke afspraken, 2. de raamovereenkomst, 3 deze algemene voorwaarden.
3. Op alle Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
4. In geval van een geschil, dienen partijen zich eerst te wenden tot een bemiddelaar of mediator. Pas indien dit gedurende drie maanden niet tot een oplossing leidt, of in duidelijk spoedeisende gevallen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.
5. Indien het geschil een factuur van Dienstverlener betreft, dient Opdrachtgever voorafgaand aan een gang naar de rechter het bedrag van de factuur eerst te worden gedeponeerd bij een onafhankelijke derde, zoals een stichting derdengelden van een advocatenkantoor, bij gebreke waaraan Opdrachtgever toegang tot de rechter verliest.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen