Algemene voorwaarden Skills4comfort voor individuele Deelnemers

1. Definities
1. Dienstverlener: Skills4comfort, gevestigd te Braziliëlaan 7, 2051 LS Overveen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77334574.
2. Opdrachtgever: iemand die individueel Dienstverlening van Dienstverlener afneemt, voor zichzelf of voor een individuele andere persoon.
3. Dienstverlening: de prestaties waartoe Dienstverlener zich verbonden heeft op grond van de Overeenkomst (of een offerte daartoe), zoals een training, workshop of adviesbegeleiding of een niet-exclusief tijdelijk gebruiksrecht voor intern gebruik (zie 7.3), die zijn dan wel worden geleverd door Dienstverlener aan Opdrachtgever, dan wel beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Dienstverlener aan Opdrachtgever, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Dienstverlener voor Opdrachtgever verricht en of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten;
4. Overeenkomst: een schriftelijke afspraak (eventueel elektronisch) tussen Dienstverlener en Opdrachtgever, waarin minimaal een globale omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, te leveren zaken of prestaties, of te verlenen rechten en een prijs zijn vastgesteld.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen Overeenkomsten en hieruit volgende Overeenkomsten, en/of rechtshandelingen van Dienstverlener ter zake Dienstverlening aan of voor Opdrachtgever.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Indien Dienstverlener de algemene voorwaarden wijzigt, worden deze toegezonden aan haar Opdrachtgevers. Wanneer een Opdrachtgever niet binnen twee weken schriftelijk tegen de wijzigingen bezwaar maakt, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Indien Opdrachtgever deze expliciet niet accepteert, dan treden partijen in overleg of verder gewerkt kan worden onder de oude voorwaarden, of dat lopende Overeenkomsten worden beëindigd.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop – en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dienstverlener en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
6. Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten. Vooral wanneer Opdrachtgever heeft ingestemd met het inzetten van een specifieke derde, is Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor deze derde.
7. Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3. Inschrijfvoorwaarden
1. Opdrachtgever schrijft zich in voor specifieke Dienstverlening, door het online invullen en verzenden van het inschrijfformulier. Hiermee is het aanbod van Dienstverlener geaccepteerd en ontstaat een betalingsverplichting.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist en compleet invullen en verzenden van het inschrijfformulier.
3. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
4. Inschrijvingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Inschrijving garandeert dus geen deelnameplek, maar als er inderdaad een deelnameplek is, volgt (uitsluitend) uit inschrijving wel een betalingsverplichting.
5. Na ontvangst van de inschrijving wordt per e-mail een automatisch gegenereerde bevestiging van de inschrijving verzonden naar de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de bijeenkomst, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
6. Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de deelnemer, met in de aanhef het adres dat de deelnemer bij registratie heeft aangegeven.
7. Bij individuele inschrijvingen staat op de website de prijs vermeld.
8. Bij inschrijving verplicht de Opdrachtgever zich ertoe om zich te houden aan alle (redelijke) instructies van Dienstverlener.

 

4. De uitvoering van de Overeenkomst
1. Dienstverlener zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij Dienstverlener aanwezige kennis. De Overeenkomst betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
2. Dienstverlener heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van alle aanwezigen ten tijde van de Dienstverlening. Op deze grond is Dienstverlener gerechtigd om personen de toegang tot of deelname aan de Dienstverlening (verder) te weigeren, als dit de Dienstverlening ten goede komt. Dit valt onder het risico van opdrachtgever en kan op geen enkele wijze leiden tot vermindering van de betalingsplicht.

 

5. Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleringen door Opdrachtgever worden uitsluitend in behandeling genomen per e-mail of schriftelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
2. Annulering door Opdrachtgever is mogelijk binnen 14 dagen na inschrijving, tenzij de Dienstverlening reeds is verleend of aangevangen.
3. Bij annulering door Opdrachtgever later dan twee weken na inschrijving: annulering 6 weken voorafgaand aan de Dienstverlening is kosteloos. Annulering tussen 6 en 2 weken voorafgaand aan de Dienstverlening, is 50% verschuldigd. Annulering uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Dienstverlening, is het gehele bedrag verschuldigd.
4. De Dienstverlener zal in alle welwillendheid kijken of het mogelijk is om, in plaats van te annuleren, de Dienstverlening te verplaatsen, maar is hier niet toe verplicht.
5. De Dienstverlener mag annuleren:
Bij een tekort aan inschrijvingen voor de betreffende Dienstverlening;
Als een docent uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden;
Dienstverlener aanleiding heeft te denken dat Opdrachtgever niet kan, zal of wil betalen;
Indien door vertraging, onrechtmatigheid of onbillijkheid aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Dienstverlener kan worden gevergd dat die nakomt.
5. Indien artikel 5.5d van toepassing is, hoeft Dienstverlener het reeds door Opdrachtgever betaalde, niet terug te betalen. In de gevallen a en b wel, en wel binnen een periode van vier weken.

 

6. Betaling
1. Na inschrijving en plaatsing, ontvangt Opdrachtgever een factuur, welke binnen twee weken dient te worden voldaan.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in 6.1 genoemde termijn heeft betaald, volgt een eerste aanmaning met een termijn van nog 14 dagen. Hierna is Opdrachtgever naast al het overige een boete verschuldigd van 50 Euro voor de administratieve lasten van de aanmaningen. Tevens is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, cumulatief, naast de overige rechten van Dienstverlener.
3. Na niet betaling van twee aanmaningen, draagt Dienstverlener de vordering over aan een incassobureau, waarbij Opdrachtgever hiervoor 15% van de factuur verschuldigd is, met een minimum van 250 Euro, naast het overige waar Dienstverlener toe gerechtigd is.
4. Bezwaren tav de hoogte van de factuur of de Dienstverlener, geeft geen bevoegdheid tot het opschorten van de betaling.

 

7. Intellectueel eigendom
1. Alle door Dienstverlener verstrekte stukken, zoals hand-outs, programma’s et cetera, allesmede alle bij de Dienstverlener gedeelde kennis, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Dienstverlener zelf bij Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande toestemming van Dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, intern verder worden verspreid of vermenigvuldigd, of ter kennis van derden gebracht, tenzij een en ander geschiedt in de uitoefening van het feitelijke werk van de deelnemers, alwaar deze kennis dient te worden ingezet.
2. Dienstverlener heeft het recht om de eigen, ten tijde van de Dienstverlening toegenomen kennis of ontwikkelde materialen voor andere doeleinden of klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. In afwijking van het in artikel 7.1 bepaalde, is het mogelijk dat Dienstverlener en Opdrachtgever overeen komen dat het Opdrachtgever tegen betaling wel is toegestaan om de intellectuele eigendom en materialen van Dienstverlener intern zelf te hergebruiken. Dit is uitsluitend toegestaan indien dit expliciet is overeengekomen. In dat geval krijgt Opdrachtgever ten aanzien van het materiaal van Dienstverlener een niet-exclusief gebruiksrecht, dat uitsluitend het recht geeft tot hergebruik van de materialen en intellectuele eigendom binnen de organisatie/onderneming van Opdrachtgever zelf. Dit gebruiksrecht is altijd beperkt tot de duur van vijf jaar, waarna een nieuwe Overeenkomst kan worden gesloten voor materialen van Dienstverlener waarin de nieuwste wetenschappelijke kennis is verwerkt. Dienstverlener hecht er grote waarde aan het gebruiksrecht tot vijf jaar te beperken, om te garanderen dat op dit vlak gewerkt wordt met relevante nieuwe wetenschappelijke inzichten.

 

8. Aansprakelijkheid
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Dienstverlener en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten Overeenkomst, tenzij de schade aantoonbaar het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dienstverlener.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor:
a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Dienstverlener of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever;
b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Dienstverlener ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Dienstverlener en de door Dienstverlener ingeschakelde derden voor door Opdrachtgever geleden schade, beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever heeft betaald of zou moeten betalen voor de Dienstverlening, en maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Dienstverlener terzake uitkeert.
4. Aansprakelijkheid van Dienstverlener voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. Opdrachtgever is gehouden Dienstverlener schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst tussen Dienstverlener en de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Dienstverlener.
6. Als Dienstverlener ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-) ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-) ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.
7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Dienstverlener schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan Dienstverlener verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.
9. Dienstverlener neemt deel op eigen risico, en voor eigen verantwoordelijkheid.
10. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade gerelateerd aan de gebruikte locaties; dat is de eigenaar van de betreffende locaties.
11. Dienstverlener gaat tot het uiterste om aan Opdrachtgever informatie te verschaffen die juist is, en overeenstemt met de wetenschappelijke stand van zaken. Dienstverlener kan op dit vlak echter geen enkele garantie geven en is niet aansprakelijk als achteraf blijkt dat informatie of kennis onjuist is.
12. De Dienstverlener tevens is niet aansprakelijk als de kennis/vaardigheden die Dienstverlener overdraagt anders wordt gebruikt dan overeenkomstig de instructies van Dienstverlener, als er door deelnemer/Opdrachtgever meer aan kennis/vaardigheden wordt gepretendeerd dan Dienstverlener heeft overgedragen, en/of als deelnemer/Opdrachtgever nalaat om aan te geven of als uitgangspunt te nemen dat die kennis/vaardigheden die Dienstverlener overdraagt altijd aanvullend en ondersteunend is, en nooit andersoortige medische hulp vervangt.

 

9. Overmacht
1. Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Dienstverlener en of derden die Dienstverlener voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.
2. In geval van overmacht is Dienstverlener gerechtigd aan Opdrachtgever een derde voor te stellen die mogelijk wel kan nakomen. Alsdan zal, afhankelijk van de afspraak, de derde door Dienstverlener dan wel opdrachtgever worden gecontracteerd. Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor schade veroorzaakt door deze derde, wanneer Opdrachtgever met deze persoon heeft ingestemd.
3. In geval van overmacht aan de zijde van Dienstverlener worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Dienstverlener langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

 

10. Bescherming gegevens & privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Dienstverlener kan gegevens van Opdrachtgever verwerken voor het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen).
3. Indien Dienstverlener in het kader van de overeengekomen Dienstverlening gegevens verkrijgt aan Opdrachtgever gelieerde individuen (bijvoorbeeld familieleden waarvoor Opdrachtgever betaalt), dan is Dienstverlener op geen enkele wijze gehouden deze gegevens met Opdrachtgever te delen. Het wel delen van dergelijke gegevens geschiedt uitsluitend op schriftelijke verzoek van de betrokkenen.
11. Bijzondere bepalingen van Dienstverlening
Ten aanzien van de Dienstverlening gelden nog de volgende aanvullende bepalingen:
1. Dienstverlener behoudt zich steeds het recht voor om af te wijken van de volgorde en/of de inhoud en/of van de opgegeven workshop of training.
2. In geval van overmacht aan de zijde van Dienstverlener heeft Dienstverlener het recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de Dienstverlener niet in staat is zijn of haar medewerking te verlenen of indien de afgesproken locatie of het te gebruiken materiaal niet beschikbaar is of niet voldoet aan vooraf vastgestelde condities, om welke reden dan ook.
3. Indien is overeengekomen dat Dienstverlener een Dienst op een door de Opdrachtgever aan te wijzen locatie zal verlenen, niet zijnde een locatie geregeld door Dienstverlener, dan dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte ruimte en voor voldoende en volledig geïnstalleerde apparatuur en hulpmiddelen conform de daartoe met Dienstverlener gemaakte afspraken. Bij nalatigheid met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, is Dienstverlener gerechtigd de Dienst met het hierdoor ontstane tijdsverlies in te korten dan wel de extra bestede tijd aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

12. Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij de Dienstverlener.
2. In het geval dat er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden van toepassing zijn, geldt de volgende rangorde: 1 specifieke afspraken, 2. de raamovereenkomst, 3 deze algemene voorwaarden.
3. Op alle Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
4. In geval van een geschil, dienen partijen zich eerst te wenden tot een bemiddelaar of mediator. Pas indien dit gedurende drie maanden niet tot een oplossing leidt, of in duidelijk spoedeisende gevallen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.
5. Indien het geschil een factuur van Dienstverlener betreft, dient Opdrachtgever voorafgaand aan een gang naar de rechter het bedrag van de factuur eerst te worden gedeponeerd bij een onafhankelijke derde, zoals een stichting derdengelden van een advocatenkantoor, bij gebreke waaraan Opdrachtgever toegang tot de rechter verliest.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen